Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten
gedaan door of van Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding. Bij iedere aanbieding, offerte zullen door
Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding de algemene voorwaarden worden meegezonden. Door
acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst
verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES
a. Een workshop of training: een workshop die op een afgesproken moment gegeven wordt, waarbij
de trainer en de opdrachtgever beiden lijfelijk aanwezig zijn.
b. Een online cursus: een cursus die online te volgen via het internet op een computer, laptop of
Mac.
c. Begeleidingstraject: een traject waarbij Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding een
opdrachtgever begeleidt bij een vooraf vastgesteld onderwerp of doel.
d. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Miranda Wedekind
Onderwijsbegeleiding een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID
a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door
akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in
een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding opgenomen
wordt.

3.FACTURERING/BETALING
a. Bij workshops of trainingen op inschrijving via de website wordt vooraf een factuur gestuurd.
Deze dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van een workshop of training betaald te worden.
b. Bij workshops of trainingen in opdracht wordt de factuur achteraf gestuurd. Deze dient binnen 2
weken betaald te worden.
c. Voor aanvang van de online cursussen is vooruitbetaling verschuldigd.
d. Indien u heeft gekozen heeft voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de
eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur.

4. DUUR EN BEËINDIGING
a. Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct
beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Miranda
Wedekind Onderwijsbegeleiding gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende
leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
b. Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen
tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier
onverminderd van kracht.
c. Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding heeft het recht de overeenkomst(en) zonder
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de
opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of
verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft
alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
d. Annulering van een aanmelding voor een workshop of training is uitsluitend schriftelijk (of per
mail) mogelijk.
Tot vier weken: Tot vier weken voor aanvang van de training zijn hier geen kosten aan verbonden.
Tot twee weken: Indien tot 2 weken voor aanvang van de training een verzoek tot annulering wordt
ingediend, dan zal 50% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.
Binnen twee weken: Indien binnen 2 weken voor aanvang van de training een verzoek tot
annulering wordt ingediend, dan zal 100% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.
Indien een training deel uitmaakt van een overkoepelend traject dan zal naar rato van dit geheel het
factuurbedrag worden bepaald door Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding.
e. Annulering/opzegging van een online cursus overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming
van de overeenkomst.
f. Bij annulering van deelname aan een online training is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen
na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Miranda
Wedekind Onderwijsbegeleiding vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

5. LEVERING EN LEVERTIJD
a. Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding gaat na ontvangst van de benodigde betaling bij een
online training zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds
gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.
b. Mocht Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding onverhoopt niet in staat zijn binnen de
overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Miranda Wedekind
Onderwijsbegeleiding alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Miranda Wedekind
Onderwijsbegeleiding een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te
komen.
c. Verplaatsing van geplande een op een gesprekken in een programma is slechts mogelijk in
uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding. Melding
dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.
d. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging
(vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

6. OVERMACHT
a. Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer
Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen.
b. Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich
een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding niet
mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Miranda Wedekind
Onderwijsbegeleiding alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit
redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Miranda
Wedekind Onderwijsbegeleiding geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst
in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Miranda
Wedekind Onderwijsbegeleiding tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

7. COPYRIGHT
a. Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding behoudt zich alle rechten van intellectuele,
auteursrechtelijke en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Miranda Wedekind
Onderwijsbegeleiding verschafte trainingsmaterialen en leermiddelen. De cursist is niet gerechtigd zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming trainingsmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan, in
gebruik te geven, te kopiëren, te openbaren dan wel te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook.

8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade,
zoals onder meer vertragingsschade, welke verband houden met het verloren gaan van gegevens ten
gevolge van het niet doorgaan of niet naar behoren functioneren van haar trainingsmaterialen en/of
leermiddelen of enigerlei andere gevolgschade.
b. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden
wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van
vertrouwelijke of geheime informatie.

9. OVERIG
a. Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever
aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor
eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is
aan Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding