Themapagina Kerst

/Themapagina Kerst
Themapagina Kerst2018-04-06T10:00:08+00:00

Themapagina Kerst

21e eeuwse vaardigheden.

De informatie op de themapagina is gericht op  de 21e eeuwse vaardigheden. Op deze themapagina krijg je suggesties hoe je de 21e eeuwse vaardigheden in de klas praktisch in kunt zetten.
Wil je meer informatie over de 21e eeuwse vaardigheden? Kijk dan eens naar de artikelen "21e eeuwse vaardigheden... en dan?"

Heb je zelf aanvullingen op het thema, laat het weten via het contactformulier!

 Klik op een vaardigheid en spring meteen naar dat onderdeel op deze pagina.

Digitale geletterdheid

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

Computational thinking

• denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.

ICT basisvaardigheden

• het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);

•  het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;

•  het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)

•  het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;

•  het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);

•  op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;

Werk je met de Osmo? Download mijn woorden voor Kerst!

Het zijn 16 foto's, met elk 4 woorden oplopend in moeilijkheidsgraad,  die de kinderen met Osmo Words leggen.


Kerstquiz in Kahoot

Quiz over Kerst met informatie uit het kerstverhaal 

Informatievaardigheden

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.


• definiëren van het probleem;

• zoeken naar bronnen en informatie;

• selecteren van bronnen en informatie;

• verwerken van informatie; 

• presenteren van informatie

Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

• begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe

media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;

• gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen

mediaomgevingen;

• communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in

sociale netwerken; 

• strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.

Kerst rond de wereld

Verdeel de leerlingen in groepjes en laat elk groepje uitzoeken hoe Kerst in een bepaald land gevierd wordt. Bedenk vooraf met de klas welke dingen ze willen weten. Elk groepje doet zijn onderzoek en presenteert dit aan de rest van de klas.

Communiceren

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.


• doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);

• kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;

• kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen

Woordveld

 

Om goed te kunnen communiceren, is een goede woordenschat de basis. Een woordveld maken met de kinderen kan hierbij helpen.

 

(Helaas kan ik de bron van dit woordveld niet vinden. Iemand tips?)


Creatief denken

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.


• een onderzoekende en ondernemende houding;

• het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;

• het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke); 

• het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.

Download

Denksleutels kerst

Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken. Vrijwel alle kinderen zijn bekend met het begrip “sleutel” als een ding dat je gebruikt om iets te openen. De denksleutels gebruiken we om ons denken te openen. Dit is voor kinderen een makkelijk uit te leggen concept.Probleemoplosvaardigheden

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.


• problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;

• kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;

• oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;

• het creëren van patronen en modellen;

• het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.

Download

Mindopdrachtkaart 1 kerst

Bron: http://www.samenwerkingsverband3006.nl/mind/opdrachtkaarten-2/

mind opdrachtkaart kerst 1.pdf

Adobe Acrobat document 401.8 KB


Download

Mindopdrachtkaart 2 kerst

mind opdrachtkaart kerst 2.pdf

Adobe Acrobat document 572.8 KB


Download

Mindopdractkaart 3 kerst

mind opdrachtkaart kerst 3.pdf

Adobe Acrobat document 486.0 KB

Sociaal Culturele vaardigheden

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.


• constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor

andere visies, uitingen en gedragingen;

• het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;

• eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;

• het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;

• bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.


Boeken van bol.com

Samenwerken

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.


• verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen ;

• hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;

• een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;

• respect voor culturele verschillen;

• kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;

• kunnen functioneren in heterogene groepen;

• effectief kunnen communiceren.

Samen bouwen

 

Opdrachtkaarten voor de bouwhoek.

 

Download: http://www.kleuteridee.nl/kerst/#flanelplaten (even stukje naar beneden scrollen)

Kerstboom timmeren

 

Laat de bovenbouw samen met de kleuters deze kerstbomen timmeren. Samen zagen, sorteren en timmeren.


Andere samenwerkings ideeën:

Kritisch denken

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.


• het effectief kunnen redeneren en formuleren;

• informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren;

• hiaten in kennis kunnen signaleren;

• het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;

• het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;

• het open staan voor alternatieve standpunten.

Mathdoku

 

Een soort Sudoku, maar dan anders. De vakjes met een lijn erom heen, vormen samen een som.

Download hier.

Sudoku

 

Voor de jongere kinderen:

Download hier.


Zelfregulering

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.


• het stellen van realistische doelen en prioriteiten;

• doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de

uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning,

timemanagement);

• reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag

en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;

• inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
• verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.